Roller og oppgaver

På denne siden finner du noen retningslinjer for hvordan vi ønsker at folk skal opptre på vegne av klubben vår.
Herunder også oppgaver vi har som trenere, lagledere og foreldre i Nordnes IL.


OPPGAVER SOM TRENER

Ha en plan for treningene dine
Treneren har ansvaret for alt det sportslige rundt lagene. Lag deg gode treningsplaner. Nordnes har lisens på Learn Handball med komplette treningsplanleggere og gode øvelsesbanker. Få deg en bruker og bruk denne! Sørg videre for at ALLE får utfordringer der de er utviklingsmessig. Spillerne som har kommet lengst i sin utvikling fysisk og mentalt, bør gjerne få mulighet for å hospitere opp hos et eldre lag dersom det lar seg gjøre. Vi trenere legger til rette for at det kan skje. I eget lag lar vi som hovedregel alle få lik spilletid. Når man kommer over i ungdomshåndballen, kan man la momenter som innsats, treningsoppmøte og den enkelte kamps utvikling være med å styre hvem som spiller mye/ mindre. Men alle bør fremdeles få lov til å spille noe, minimum en halv omgang hver.

Utvikling fremfor resultat
Vær utviklingsfokusert. Utvikling foran resultat. Tenk langsiktig.

Se alle og vær et forbilde
En god regel er å huske å se og snakke med alle i løpet av en trening. Som trener i Nordnes IL, har du også et ansvar for å bidra positivt til dannelsesprosessen hos utøverne. De skal først og fremst bli fine folk, og du som trener er et forbilde for dem om du vil eller ei. Vær deg bevisst dette!

Hva kan JEG gjøre med det?
Sørg for at spillerne dine retter fokus på hva de kan gjøre selv for å bli bedre, og ikke benytt anledningen til å skylde på dommeren eller spillere som spilte ufint på motstanderlaget. Spør alltid spilleren hva han/hun kan gjøre med det istede. Da lærer spillerne seg å ikke lete etter årsaker i omgivelsene, men å gå i seg selv og se hva de kan jobbe mer med. Og ALDRI verken kommenter eller kjeft på dommeren. Dommerne vil gjøre feil og mange av dem er unge og usikre, la dem også få muligheten til å lære i et trygt og positivt miljø. Dersom det skulle forekomme tilfeller med stygt/ farlig spill, så henvend deg til dommeren på en konstruktiv måte.

Utdanning
Sørg for at du hele tiden ligger i forkant utviklingsmessig i forhold til utøverne. Det finnes en rekke kurs man kan delta på som trener. Ta kontakt med utviklingsansvarlig i håndballgruppen.

Politiattest
Alle trenere må fremvise politiattest.


OPPGAVER SOM FORELDREKONTAKT

Jobben som foreldrekontakt, eller oppmann som mange kaller det, er en viktig rolle for å sørge for at alt utover det sportslige i laget går smidig på trening, i kamp og på turneringer, samt være ett bindeledd mellom foreldre og klubben. Vedkommende overlater det sportslige til trener og legger seg ikke opp i dette. Nedenfor fremgår hvilke oppgaver man er ansvarlig for, og gir tips til praktisk gjennomføring.


Møtevirksomhet
Det anbefales at foreldrekontakt og trenere har et planleggingsmøte tidlig i sesongen. Videre anbefales det å arrangere ett eller flere foreldremøter og spillermøter i løpet av en sesong. Hvor mange og når på året er opp til hvert lag å vurdere. Det kan også være en god øvelse at foreldre tar en samtale med spiller i forkant av foreldremøte og melder tilbake til trenere/ foreldrekontakt om hvordan de opplever fellesskapet, treningene og kampene.

Foreldrekontakt tar initiativ og sender ut innkalling til møter. Møtelokale kan lånes i Nordneshallen ved henvendelse til ronny@nordneshallen.no

Registrering av spillere
Ved oppstart av ny sesong er det viktig at alle spillere blir registrert i klubbens medlemsregister. De melder seg inn selv på nettsiden (under fanen medlemsskap). Det er foreldrekontaktens ansvar å sørge for at alle ligger inne i systemet, at de har betalt medlemsavgift og treningsavgift for å kunne få delta på treningene, og at samtlige spillere som er fylt 13 år har betalt lisens før man deltar i kamp. Det er viktig at dette blir kvalitetssikret.

Drakter
Klubben har kampdrakter til alle spillere. De yngste spillerne leverer draktene inn etter hver sesong og får utdelt nye før ny sesong. Ta kontakt med materialforvalter for å få nye drakter samt bytte av størrelser om det skulle være behov for det. Ved endt sesong samles draktene til de yngste inn og leveres materialforvalter til avtalt tid. Som lagleder må du notere ned hvilket draktnummer og størrelse hver spiller har fått utlevert. Skulle noen spillere slutte i løpet av sesongen er foreldrekontakt ansvarlig for å samle inn drakten. Dersom noen mister sin drakt, er de selv ansvarlige for å kjøpe ny.

Turneringer
og kamper
Sørg for at alle spillerne er registrert i min idrett og at alle blir lagt inn i spillerstallen før hver sesong. Før hver kamp kan spillerstall legges til elektronisk, og slik slipper man å skrive på kamprapporten manuelt når man møter til seriekamp. En oversikt over seriekamper finnes på www.handball.no. Anbefaler å be alle laste ned min håndball appen for å holde oversikt over alle kampene. Her får man direkte beskjed om eventuelle endringer, og spillerstallen for hver kamp kan legges til i appen.

Omlag en uke før turnering sender lagleder ut en påminnelse til foreldre med lagoppstilling og oppmøte-/avreisetidspunkt. Lagene velger selv om dere har et felles oppmøtested, eller om folk bare må sørge for egen transport. Lagoppstillingen er det trener som er ansvarlig for. Ved avmelding fra spillere i siste liten må en ta dialog med trener om hvordan dette praktisk skal gjennomføres.

Diskuter med trener tidlig i sesongen hvilke turneringer laget ønsker å delta på. Du har ansvaret for påmelding.

Dugnad
I løpet av sesongen arrangeres x antall hjemmekamper. Under disse hjemmekampene er det vi som har ansvaret for arrangementet. Du får beskjed før sesongstart hvilke dager ditt lag har ansvaret. Vær ute i god tid med å be foreldre holde av datoen/ sette opp vaktlister. Ta kontakt med arrangementsansvarlig for å  få oversikt over hvilke oppgaver som må dekkes under et slikt arrangement og hent pengeskrinet hos vedkommende.

Sosialt
Lag som fungerer godt sosialt har et godt grunnlag for å fungere godt sammen sportslig og holde på lenger. Det er opp til foreldrekontakt å ta initiativ til aktiviteter utenom håndballbanen for å styrke det sosiale fellesskapet. Forslag til arrangement; bading sjøbadet etter trening, turer med foreldre til Nordneshytten, kveldsmat på møterommet osv

Økonomiske utlegg
Har du lagt ut penger for klubben, ta vare på kvitteringen og kontakt økonomiansvarlig/ kasserer for refusjon.

Bekymringsmelding til barnevernet
Dersom du er bekymret for om et barn på laget får god nok omsorg i hjemmet, bør dette meldes til barnevernet. Det er ikke lovpålagt å sende bekymringsmelding til barnevernet for personer med verv innenfor idretten, men som privatperson har vi likevel et moralsk ansvar for å melde fra. Håndballgruppa i NIL ønsker i bekymringstilfeller at saken blir drøftet med andre i lagledelsen eller i styret før bekymringsmelding sendes. Selve meldingen må gis av den som har bekymringen, men etter drøfting kan styret støtte en beslutning om henvendelse til barnevernet.

Samtykkeerklæring bruk av bilder
Sørg for å innhente skriftlig erklæring fra foreldrene til utøverne om samtykke til bruk av bilder og film på nettsider/sosiale medier. Du finner skjema her:
samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf

 
OPPGAVER SOM FORELDER

Fremsnakking
Snakk positivt om trener og treners avgjørelser. Det er ikke nødvendigvis alt som oppleves som 100% rettferdig, og noen ganger vil sikkert trener gjøre ting som faktisk ikke er rettferdig også. Snakk likevel positivt om treneren, spesielt til utøverne, og rett heller fokuset mot utøverne og om det er noe de kan gjøre selv. Si noe a la at det er sikkert en grunn for at han/ hun gjør det slik. Ta gjerne ting opp med trener, men helst ikke når du er følelsesmessig berørt. Vent til du har tenkt deg om et par ganger.

Støtte
Legg deg ikke opp i det sportslige og fokuser på å heie og støtte laget i kamp, gjerne også andre barn enn ditt eget! Også motstanderen. Ikke forsøk å veilede spillerne til å gjøre ulike ting under kamp. Det skaper bare frustrasjon. Vær en støtte i tykt og tynt, men tørr også å gi litt "hard kjærlighet" slik at barna begynner å tenke på hva de kan gjøre selv for å endre ting.

Sosialt
Ta gjerne initiativ til å gjøre noe sosialt med spillergruppen og eller foreldregruppen. Det styrker samholdet i alle ledd.